T̼à̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼’̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼’̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼

T̼à̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼’̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼’̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼

T̼à̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼’̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼’̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼
̼Đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ò̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼X̼ử̼ ̼N̼ử̼.̼

̼C̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼é̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼-̼ ̼H̼ạ̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼.̼

̼H̼ạ̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼M̼X̼H̼)̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼b̼í̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼H̼ạ̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼7̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ủ̼”̼.̼

̼C̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼l̼ử̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ạ̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼”̼N̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ạ̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼3̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼a̼n̼h̼.̼

̼H̼ạ̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼M̼X̼H̼)̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼,̼ ̼H̼ạ̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ổ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼.̼.̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼X̼ử̼ ̼N̼ữ̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼X̼ử̼ ̼N̼ữ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼ò̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼é̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ổ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼S̼ư̼ ̼T̼ử̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

̼T̼à̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼M̼X̼H̼)̼

̼H̼ạ̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼H̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼,̼.̼.̼.̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼H̼ạ̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼A̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ạ̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼”̼.̼

̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼’̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼x̼o̼n̼g̼’̼
̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ố̼:̼ ̼”̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼ả̼ ̼b̼ố̼?̼”̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼”̼Đ̼ể̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼à̼”̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼:̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼o̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ị̼p̼”̼.̼

̼B̼ố̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼”̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼”̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼”̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼”̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼V̼ì̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼?̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼?̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼”̼q̼u̼ý̼ ̼t̼ử̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼,̼ ̼s̼o̼i̼ ̼m̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼”̼N̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼t̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼”̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼m̼á̼y̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼â̼m̼.̼ ̼V̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼ệ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼”̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼?̼

̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ắ̼t̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼u̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼.̼ ̼N̼g̼ẫ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

Facebook Comments Box
Pham Thuy

Pham Thuy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!