B̼ị̼ h̼ạ̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼i̼.ế̼n̼ ̼t̼h̼.á̼i̼

B̼ị̼ h̼ạ̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼i̼.ế̼n̼ ̼t̼h̼.á̼i̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼u̼y̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼

B̼ị̼ ̼“̼h̼ạ̼ ̼g̼ụ̼c̼”̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼“̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼”̼

̼B̼ị̼ ̼“̼h̼ạ̼ ̼g̼ụ̼c̼”̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼y̼ê̼u̼

̼G̼ặ̼p̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼H̼oà̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼s̼p̼a̼)̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼u̼y̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼i̼ề̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼u̼y̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼ằ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼D̼u̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ó̼c̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼o̼,̼ ̼v̼ạ̼m̼ ̼v̼ỡ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼D̼u̼y̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼D̼u̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼g̼a̼ ̼l̼ă̼n̼g̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼D̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼

B̼ị̼ ̼“̼h̼ạ̼ ̼g̼ụ̼c̼”̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼“̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼”̼

̼T̼r̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼D̼u̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼“̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼”̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼r̼u̼s̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼đ̼ố̼n̼ ̼t̼i̼m̼”̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼o̼m̼e̼s̼t̼a̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼.̼

̼“̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼k̼e̼m̼.̼ ̼L̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼k̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼h̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ữ̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼e̼m̼”̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼X̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼é̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼e̼m̼”̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼1̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼o̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼”̼ ̼–̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼ể̼.̼’̼

B̼ị̼ ̼“̼h̼ạ̼ ̼g̼ụ̼c̼”̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼“̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼”̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼,̼ ̼D̼u̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼D̼u̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼h̼o̼p̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼u̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼A̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼“̼c̼h̼ố̼t̼”̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

̼C̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼“̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼”̼

B̼ị̼ ̼“̼h̼ạ̼ ̼g̼ụ̼c̼”̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼“̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼”̼

̼K̼h̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼A̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼“̼x̼ì̼ ̼h̼ơ̼i̼”̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼“̼x̼ì̼ ̼h̼ơ̼i̼”̼,̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼í̼n̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼“̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼”̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼D̼u̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼x̼ì̼ ̼h̼ơ̼i̼”̼.̼
̼“̼A̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼d̼ã̼i̼,̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼X̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼ú̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼đ̼ổ̼ ̼r̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼o̼l̼l̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼r̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼r̼á̼c̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼
̼C̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼“̼,̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼A̼n̼h̼ ̼“̼b̼ó̼c̼ ̼p̼h̼ố̼t̼”̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼u̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼M̼C̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ố̼t̼ ̼l̼ê̼n̼:̼ ̼“̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼“̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼D̼u̼y̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼D̼u̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼o̼l̼l̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼C̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼o̼á̼i̼ ̼c̼h̼í̼.̼

B̼ị̼ ̼“̼h̼ạ̼ ̼g̼ụ̼c̼”̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼“̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼”̼

̼D̼u̼y̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼y̼ ̼“̼c̼ộ̼c̼”̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼h̼ở̼ ̼h̼â̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼â̼y̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼…̼
̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼D̼u̼y̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼n̼ú̼c̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ỡ̼,̼…̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼A̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼đ̼á̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼.̼
̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼u̼y̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼.̼ ̼M̼C̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼ý̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

Facebook Comments Box
Nhat Le

Nhat Le

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!