K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼á̼c̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼D̼u̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼‘̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼’̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼á̼c̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼D̼u̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼‘̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼’̼
̼Q̼u̼á̼̼c̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼̼n̼ ̼D̼u̼ ̼t̼i̼ế̼̼p̼ ̼t̼u̼̣̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼̼n̼g̼ ̼b̼ả̼̼o̼ ̼v̼ê̼̣̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼̼ ̼h̼y̼ ̼v̼o̼̣̼n̼g̼ ̼m̼o̼̣̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼á̼̼ ̼x̼a̼.̼ ̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼á̼c̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼D̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼

̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼“̼o̼m̼”̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼5̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ữ̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼v̼ừ̼̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ó̼̼ ̼l̼ẽ̼̼ ̼l̼à̼̼ ̼k̼h̼o̼ả̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ố̼̼i̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼k̼h̼á̼̼n̼ ̼g̼i̼ả̼̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼̼i̼ ̼l̼ẽ̼̼ ̼n̼ă̼̣̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼o̼a̼̣̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼2̼4̼/̼5̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ă̼̣̼n̼g̼ ̼m̼ă̼̣̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼o̼̣̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼b̼ẻ̼̼ ̼l̼á̼̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼̼ ̼n̼à̼̼o̼.̼

̼M̼ớ̼̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Q̼u̼á̼̼c̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼̼n̼ ̼D̼u̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼̼ ̼v̼ẫ̼̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼ê̼̣̼ ̼s̼ĩ̼̼ ̼n̼à̼̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼a̼̣̼c̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ì̼̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼̣̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼̼ ̼v̼à̼̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼̼n̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼̼i̼.̼ ̼Q̼u̼á̼̼c̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼̼n̼ ̼D̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼b̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼.̼ ̼D̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼D̼ẫ̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼v̼à̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼é̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼o̼?̼”̼.̼

̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼Q̼u̼á̼̼c̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼̼n̼ ̼D̼u̼ ̼l̼à̼̼ ̼n̼g̼h̼ê̼̣̼ ̼s̼ĩ̼̼ ̼t̼í̼̼c̼h̼ ̼c̼ư̼̣̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼̼i̼ ̼v̼à̼̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ư̼̣̼c̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼l̼ù̼̼m̼ ̼x̼ù̼̼m̼ ̼v̼ừ̼̼a̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼l̼ầ̼̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼̼n̼g̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼d̼ù̼̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼̼n̼ ̼g̼i̼ả̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼̼n̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼o̼̣̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼á̼̼ ̼x̼a̼.̼

̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ă̼̣̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼o̼a̼̣̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼2̼4̼/̼5̼

̼Q̼u̼á̼c̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼D̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼

̼Q̼u̼á̼̼c̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼̼n̼ ̼D̼u̼ ̼h̼y̼ ̼v̼o̼̣̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼m̼à̼̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼̼n̼ ̼n̼à̼̼o̼ ̼s̼ẽ̼̼ ̼g̼i̼ú̼̼p̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ô̼̣̼i̼ ̼g̼i̼ã̼i̼ ̼b̼à̼̼y̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼̼m̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼l̼à̼̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼̣̼y̼ ̼c̼ả̼̼m̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼r̼í̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼T̼r̼ẻ̼

Facebook Comments Box
Pham Thuy

Pham Thuy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!