H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼:̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼t̼-̼x̼ê̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼x̼e̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼

H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼:̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼t̼-̼x̼ê̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼x̼e̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼

H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼:̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼t̼-̼x̼ê̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼x̼e̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼t̼-̼x̼ê̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼.̼

̼D̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼s̼u̼y̼ ̼d̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼
̼V̼ề̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼à̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼. R̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼p̼h̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼u̼y̼ ̼d̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼

̼S̼a̼u̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼”̼ở̼ ̼ẩ̼n̼”̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼.̼

̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼á̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼”̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼a̼”̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼i̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼1̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼p̼.̼ ̼H̼C̼M̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.

̼N̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼:̼ ̼”̼G̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ỏ̼”̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼
̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼i̼m̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼u̼y̼ ̼d̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼ẩ̼m̼ ̼b̼ổ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼

̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼a̼ ̼h̼á̼t̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼.̼

̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼.̼

̼Đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼x̼ị̼n̼,̼ ̼c̼á̼t̼-̼x̼ê̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼
̼D̼ị̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼t̼ắ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼.̼

̼N̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼”̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼a̼”̼ ̼m̼ộ̼c̼ ̼m̼ạ̼c̼,̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼T̼h̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼v̼e̼s̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼ ̼c̼h̼u̼,̼ ̼m̼à̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼.̼

̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼ẳ̼n̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼ẳ̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼.̼

̼H̼ồ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼á̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼5̼ ̼b̼à̼i̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼1̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼s̼a̼n̼g̼,̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼s̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼”̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼”̼.̼

̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼s̼a̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼á̼t̼-̼x̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼t̼-̼x̼ê̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼”̼đ̼í̼n̼h̼ ̼k̼è̼m̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼.̼

̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ẻ̼:̼
̼”̼G̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼h̼á̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼à̼i̼.

̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼t̼-̼x̼ê̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼â̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼1̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼ ̼”̼c̼h̼a̼i̼”̼ ̼(̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ổ̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼”̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼

̼N̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ó̼t̼,̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼:̼
̼”̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼T̼h̼ô̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼n̼o̼n̼ ̼d̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ầ̼m̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼”̼.̼

Facebook Comments Box
Pham Thuy

Pham Thuy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!