C̼ụ̼c̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼h̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼é̼o̼?̼ ̼

C̼ụ̼c̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼h̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼é̼o̼?̼ ̼

D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼é̼o̼ ̼(̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼K̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼é̼o̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼ấ̼u̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼

C̼ụ̼c̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼h̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼é̼o̼?̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼K̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼d̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼D̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼S̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼)̼ ̼b̼ế̼ ̼m̼ạ̼c̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼7̼/̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼C̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼.̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼6̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼v̼ở̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼5̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼8̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼,̼ ̼Á̼i̼ ̼N̼h̼ư̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼U̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼…̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼6̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼é̼o̼)̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ở̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼i̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼T̼ư̼.̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼é̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼ấ̼u̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼ạ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼D̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼é̼o̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼é̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼ấ̼u̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼a̼̣̼m̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼ ̼t̼ì̼̼n̼h̼ ̼d̼u̼̣̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼h̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼é̼o̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼(̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼)̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼:̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼é̼o̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼é̼o̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼S̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼K̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼“̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ở̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼”̼.̼ ̼Đ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼b̼ê̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼é̼o̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼-̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼“̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼”̼.̼ ̼L̼à̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ê̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼é̼o̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼é̼o̼ ̼v̼ẫ̼̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼̼n̼g̼ ̼m̼à̼̼ ̼c̼ò̼̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼̼ ̼t̼h̼á̼̼i̼ ̼đ̼ô̼̣̼ ̼b̼ì̼̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼̼n̼,̼ ̼t̼i̼ế̼̼p̼ ̼t̼u̼̣̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼u̼y̼ể̼̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼é̼o̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼é̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼ấ̼u̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼á̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼.̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼é̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼a̼ ̼ó̼.̼

N̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼é̼o̼

̼H̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼é̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼”̼l̼ọ̼t̼”̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼é̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼B̼ị̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ố̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼é̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼?̼
̼M̼ă̼̣̼c̼ ̼d̼ù̼̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼T̼u̼ấ̼̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼t̼ố̼̼ ̼l̼a̼̣̼m̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼é̼o̼ ̼v̼ẫ̼̼n̼ ̼b̼ì̼̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼̼n̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼b̼ấ̼̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

M̼i̼n̼h̼ ̼B̼é̼̼o̼ ̼t̼i̼ế̼̼p̼ ̼t̼u̼̣̼c̼ ̼t̼u̼y̼ể̼̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼ồ̼̼n̼ ̼à̼̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼l̼a̼̣̼m̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼ ̼t̼ì̼̼n̼h̼ ̼d̼u̼̣̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼

̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼5̼/̼5̼)̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼é̼o̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼é̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼é̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼ồ̼̼n̼ ̼à̼̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼a̼̣̼m̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼ ̼t̼ì̼̼n̼h̼ ̼d̼u̼̣̼c̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼é̼o̼ ̼v̼ẫ̼̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼̼n̼g̼ ̼m̼à̼̼ ̼c̼ò̼̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼̼ ̼t̼h̼á̼̼i̼ ̼đ̼ô̼̣̼ ̼b̼ì̼̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼̼n̼,̼ ̼t̼i̼ế̼̼p̼ ̼t̼u̼̣̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼u̼y̼ể̼̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼é̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼”̼C̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼P̼R̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼é̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼é̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼”̼C̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼ơ̼i̼”̼,̼ ̼”̼C̼ứ̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼o̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼E̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼e̼m̼”̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼é̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Facebook Comments Box
Nhat Le

Nhat Le

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!