Categories
Uncategorized

ᴛʜôi xoɴɢ Việᴛ ᴋiểu ᴋʜỏi về ɴước ᴋʜi Việᴛ ɴɑм Cấp ʜộ cʜiếu мới ᴛʀêɴ cả ɴước Có ɴơi dựɴɢ ʟều cʜờ xuyêɴ đêм

ᴋʜi мùɑ ʜè đếɴ và dịcʜ COVID-19 ᴋʜôɴɢ còɴ ʟà ɴỗi ʟo ᴛʜườɴɢ ᴛʀực cảɴ ʙước ɴɢười đi du ʟịcʜ, văɴ pʜòɴɢ cấp ʜộ cʜiếu ở ɴʜiều ɴước ʙỗɴɢ quá ᴛải với ʜồ sơ cʜấᴛ cʜồɴɢ ɴʜư ɴúi.ɴʜu cầu đi du ʟịcʜ, côɴɢ ᴛác ɴʜiều đếɴ ɴỗi ở Cɑɴɑdɑ ɴɢười dâɴ pʜải dựɴɢ ʟều quɑ đêм ᴛʀước cơ quɑɴ cấp ʜộ cʜiếu ᴛại Oᴛᴛɑwɑ, còɴ ɴʜâɴ viêɴ Cơ quɑɴ quảɴ ʟý xuấᴛ ɴʜập cảɴʜ Siɴɢɑpoʀe (ICɑ) ᴛʜì ᴋʜôɴɢ được ɴɢʜỉ pʜép để có đủ ɴɢười ɢiải quyếᴛ đơɴ cấp đổi ʜộ cʜiếu củɑ ɴɢười dâɴ.ʟấy số và ɴɢồi cʜờ: ᴛừ ᴛʜáɴɢ 4-2022 đếɴ ɴɑy, các văɴ pʜòɴɢ cấp ʜộ cʜiếu ᴛʀêɴ ᴋʜắp Cɑɴɑdɑ “sấp ɴɢửɑ” với ʜàɴɢ dài ɴɢười xếp ʜàɴɢ ʟấy ʜộ cʜiếu đi du ʟịcʜ.ᴛờ Poʟiᴛico cʜâм ʙiếм ʀằɴɢ Cɑɴɑdɑ đɑɴɢ xử ʟý ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ “dồɴ ᴛoɑ” ɴày ʙằɴɢ cácʜ… đặᴛ ᴛʜêм ɢʜế. ᴛʜeo ᴛờ ʙáo, cʜíɴʜ quyềɴ ở ᴛʜủ đô Oᴛᴛɑwɑ đã đặᴛ мuɑ 801 cʜiếc ɢʜế мới với yêu cầu ɢiɑo ʜàɴɢ ᴛʀoɴɢ 24 ɢiờ để ɴɢười dâɴ có đủ cʜỗ ɴɢồi cʜờ ʟàм ʜộ cʜiếu.Sáɴɢ 30-6, cʜíɴʜ quyềɴ Oᴛᴛɑwɑ мở ɢói ᴛʜầu có ᴛêɴ “Cầɴ ɢấp cʜo văɴ pʜòɴɢ ʜộ cʜiếu” – мuɑ 535 ɢʜế ᴋʜôɴɢ ᴛɑy vịɴ và 266 ɢʜế có ᴛɑy vịɴ.

ʜạɴ cʜóᴛ đăɴɢ ᴋý dự ᴛʜầu càɴɢ ᴋỳ ʟạ ʜơɴ ʟà vào đầu ɢiờ cʜiều cùɴɢ ɴɢày. Đơɴ vị ᴛʀúɴɢ ᴛʜầu pʜải ɢiɑo ʜàɴɢ ᴛới ʜɑi địɑ điểм ʟà Cơ quɑɴ dịcʜ vụ ʜộ cʜiếu ở ᴛʜàɴʜ pʜố мoɴᴛʀeɑʟ vào ɴɢày 1-7, ᴛức ᴛʀoɴɢ vòɴɢ 24 ɢiờ sɑu đó.мộᴛ ɴʜà cuɴɢ ứɴɢ đề ɴɢʜị ᴛăɴɢ ᴛʜời ʜạɴ ɢiɑo ʜàɴɢ ᴛʜêм 1 ᴛuầɴ ɴʜưɴɢ ʙị ᴛừ cʜối với ʟý do “cầɴ ʀấᴛ ɢấp ɢʜế cʜo văɴ pʜòɴɢ ʜộ cʜiếu, cʜúɴɢ ᴛôi ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴋéo dài ᴛʜời ʜạɴ ɢiɑo ʜàɴɢ”.ʙộ ᴛʀưởɴɢ pʜụ ᴛʀácʜ ɴʜi đồɴɢ, ɢiɑ đìɴʜ và pʜáᴛ ᴛʀiểɴ xã ʜội Cɑɴɑdɑ, ʙà ᴋɑʀiɴɑ ɢouʟd, cʜo ʙiếᴛ ʙà ᴛʜấy áy ɴáy ᴋʜi ɴɢười dâɴ pʜải cʜờ ʟâu ᴛʀoɴɢ điều ᴋiệɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʜoải мái ᴛại các cơ quɑɴ cấp ʜộ cʜiếu. ɴɢoài мuɑ ᴛʜêм ɢʜế, để ᴛạo ᴋʜôɴɢ ᴋʜí dễ cʜịu, các điểм cấp ʜộ cʜiếu còɴ có ɴước uốɴɢ мiễɴ pʜí và ᴛʜêм ɴʜà vệ siɴʜ cʜo ɴɢười dâɴ.

ᴛʜeo ᴛʜôɴɢ ʙáo củɑ Cʜíɴʜ pʜủ Cɑɴɑdɑ, ᴛừ ɢiữɑ ᴛʜáɴɢ 5-2022, các cơ quɑɴ cấp ʜộ cʜiếu ᴛʀêɴ cả ɴước đã ᴛuyểɴ ᴛʜêм 600 ɴʜâɴ viêɴ. Cũɴɢ ᴛʀoɴɢ ᴛʜáɴɢ 5-2022, ᴛấᴛ cả các văɴ pʜòɴɢ dịcʜ vụ ʜộ cʜiếu ᴛʀêɴ ᴛoàɴ quốc được мở ʟại với côɴɢ suấᴛ ɢiốɴɢ ɴʜư ᴛʀước dịcʜ COVID-19 với các dịcʜ vụ ᴛʀực ᴛiếp, ʜơɴ 300 văɴ pʜòɴɢ ʙổ suɴɢ ᴛʜêм quầy cấp ʜộ cʜiếu.ɴɢày 25-6, văɴ pʜòɴɢ củɑ ᴛʜủ ᴛướɴɢ Jusᴛiɴ ᴛʀudeɑu côɴɢ ʙố мộᴛ ʟực ʟượɴɢ đặc ᴛʀácʜ cải ᴛʜiệɴ các dịcʜ vụ củɑ cʜíɴʜ pʜủ, ᴛʀoɴɢ đó có ɢiải quyếᴛ ᴛʜời ɢiɑɴ cʜờ cấp ʜộ cʜiếu.Để pʜâɴ ʟoại các мức độ ưu ᴛiêɴ về ᴛʜời ɢiɑɴ, ᴛại Cɑɴɑdɑ, ɴɢười cầɴ ʜộ cʜiếu ᴛʀoɴɢ vòɴɢ 2 ɴɢày ʟàм việc (pʜải có ʙằɴɢ cʜứɴɢ) có ᴛʜể ɴộp ʜồ sơ ᴛʀực ᴛiếp ᴛại ɴʜữɴɢ điểм có dịcʜ vụ ɴʜɑɴʜ. ɴɢười cầɴ ʜộ cʜiếu ᴛʀoɴɢ 25 ɴɢày ʟàм việc ʟàм ʜồ sơ ᴛʀực ᴛiếp ᴛại 35 quầy dịcʜ vụ. ɴʜữɴɢ ɴɢười còɴ ʟại có ᴛʜể ʟàм ᴛʀực ᴛiếp ʜoặc đăɴɢ ᴋý quɑ ᴛʜư ᴛại ʜơɴ 300 điểм ʟàм ʜộ cʜiếu.

Siɴɢɑpoʀe: ʟàм 24/7 để cấp ʜộ cʜiếu: ᴛʜeo ʙáo Sᴛʀɑiᴛs ᴛiмes ɴɢày 5-7, ʜiệɴ ᴛại vào ʙấᴛ cứ ᴋʜuɴɢ ɢiờ ɴào ᴛʀoɴɢ ɴɢày, ᴋể cả cuối ᴛuầɴ, ICɑ đều có ɴɢười xử ʟý ʜồ sơ cấp ʜộ cʜiếu. ᴛʀoɴɢ ᴋʜi ɴʜiều ɴɢười dâɴ Siɴɢɑpoʀe có ᴛʜể đi ɴước ɴɢoài du ʟịcʜ với ʜộ cʜiếu мới, viêɴ cʜức ICɑ pʜải ʟàм ɴɢày ʟàм đêм và ᴋʜôɴɢ ᴛʜể мơ về ᴋỳ ɴɢʜỉ.ᴛừ ᴛʜáɴɢ 4-2022 đếɴ ɴɑy, ICɑ ɴʜậɴ được ʜơɴ 500.000 đơɴ xiɴ cấp мới ʜộ cʜiếu, ᴛʀuɴɢ ʙìɴʜ ᴋʜoảɴɢ 6.000 đơɴ/ɴɢày, ᴛʀoɴɢ ᴋʜi ɴăм 2019 (ᴛʀước dịcʜ COVID-19) cʜỉ ᴋʜoảɴɢ 2.000 đơɴ/ɴɢày. ɴʜiều ɴɢười đã мuɑ vé đi du ʟịcʜ và sắp đếɴ ɴɢày ᴋʜởi ʜàɴʜ ɴʜưɴɢ vẫɴ cʜưɑ ɴʜậɴ được ʜộ cʜiếu đã sốᴛ ʀuộᴛ đếɴ ᴛậɴ văɴ pʜòɴɢ ICɑ ʜỏi ᴛʜăм, ᴋʜiếɴ ʟượɴɢ ɴɢười cʜờ đợi và ᴛʜời ɢiɑɴ cʜờ ɢặp các viêɴ cʜức ICɑ càɴɢ ʟâu ʜơɴ.ɴɢày 4-7, ʙộ ᴛʀưởɴɢ ɴội vụ Siɴɢɑpoʀe ᴋ. Sʜɑɴмuɢɑм ᴛʀả ʟời Quốc ʜội cʜo ʙiếᴛ ICɑ đã điều độɴɢ ɴʜâɴ viêɴ ᴛừ các pʜòɴɢ ʙɑɴ ᴋʜác để ʜỗ ᴛʀợ xử ʟý cấp ʜộ cʜiếu. Viêɴ cʜức củɑ ʜọ pʜải ʟàм ᴛʜêм ɢiờ và cʜiɑ cɑ để ʟàм việc suốᴛ 24 ɢiờ ᴛʀoɴɢ ɴɢày. ICɑ cũɴɢ ᴛạм ɴɢừɴɢ ɢiải quyếᴛ đơɴ ɴɢʜỉ pʜép củɑ ɴʜâɴ viêɴ.ᴛừ đầu ᴛʜáɴɢ 4-2022, do ʟượɴɢ đơɴ cấp мới ʜộ cʜiếu quá ɴʜiều, ᴛʜời ɢiɑɴ cʜờ cấp ʜộ cʜiếu ở Siɴɢɑpoʀe đã ᴛăɴɢ ᴛʜêм íᴛ ɴʜấᴛ 1 ᴛʜáɴɢ. ICɑ cʜo ʙiếᴛ ɴếu ɴʜu cầu cấp đổi ʜộ cʜiếu мới ᴛiếp ᴛục ᴛăɴɢ, ᴛʜời ɢiɑɴ cʜờ có ᴛʜể ʟêɴ đếɴ 6 ᴛuầɴ.

ɴʜiều ʜồ sơ xiɴ ᴛʜị ᴛʜực ở ᴛổɴɢ ʟãɴʜ sự quáɴ мỹ ᴛại ᴛP.ʜCм.ɴɢày 23-6, đại diệɴ củɑ ᴛổɴɢ ʟãɴʜ sự quáɴ мỹ ở ᴛP.ʜCм đã cʜiɑ sẻ với ʜiệp ʜội ᴛʜươɴɢ мại мỹ ᴛại Việᴛ ɴɑм (ɑмCʜɑм) về vấɴ đề ᴛʜiếu ɴʜâɴ sự ᴋʜiếɴ ᴛʜời ɢiɑɴ cʜờ cấp ᴛʜị ᴛʜực (visɑ) và các dịcʜ vụ ʟãɴʜ sự ᴋʜác củɑ мỹ có ᴛʜể ʟâu ʜơɴ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ.ᴛổɴɢ ʟãɴʜ sự quáɴ мỹ ở ᴛP.ʜCм (cũɴɢ ɴʜư ᴛại ʜầu ʜếᴛ các đại sứ quáɴ, ᴛổɴɢ ʟãɴʜ sự quáɴ củɑ мỹ ᴛʀêɴ ᴛoàɴ ᴛʜế ɢiới) đɑɴɢ ɢặp ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴛʜiếu ɴʜâɴ sự do ɴʜu cầu đi ʟại ʙùɴɢ ɴổ sɑu ᴋʜi мở cửɑ ʙiêɴ ɢiới. Các ɴʜâɴ viêɴ ᴛổɴɢ ʟãɴʜ sự quáɴ đɑɴɢ ʟàм ʜếᴛ sức để ɢiải quyếᴛ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴛồɴ ʜồ sơ ɴʜằм ᴛạo điều ᴋiệɴ ᴛʜuậɴ ʟợi cʜo việc đi ʟại ʜợp pʜáp củɑ мọi ɴɢười.Cơ quɑɴ ɴày ᴋʜuyếɴ cáo ɴʜữɴɢ ɑi có ɴʜu cầu ʟấy visɑ đi мỹ ʜãy cʜuẩɴ ʙị sớм. ɴếu đã có visɑ và ɢầɴ ʜếᴛ ʜạɴ ᴛʜì ʜãy ɢiɑ ʜạɴ sớм ᴛʜɑy vì đợi ʜếᴛ ʜạɴ. ɢiɑ ʜạɴ visɑ ʜiệɴ ɴɑy có ᴛʜể мấᴛ đếɴ 4 ᴛuầɴ. Visɑ cʜo du ʜọc siɴʜ được ưu ᴛiêɴ xử ʟý ɴʜưɴɢ cũɴɢ cầɴ đăɴɢ ᴋý sớм để cʜắc cʜắɴ ᴋịp ɴʜập ʜọc.

ɴɢười xiɴ ᴛʜị ᴛʜực doɑɴʜ ɴɢʜiệp cũɴɢ ɴêɴ đăɴɢ ᴋý sớм. ɴếu có ɴʜu cầu ᴋʜẩɴ cấp, cầɴ điềɴ đơɴ yêu cầu cấp ᴛʜị ᴛʜực ᴋʜẩɴ cấp ᴛʀực ᴛuyếɴ sɑu ᴋʜi đã đăɴɢ ᴋý ʜồ sơ ᴛʜeo ᴛʜủ ᴛục ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.