H̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼:̼ ̼4̼0̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼b̼ư̼ở̼i̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼”̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼”̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼

H̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼:̼ ̼4̼0̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼b̼ư̼ở̼i̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼”̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼”̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼

L̼ô̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ư̼ở̼i̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼
̼S̼ở̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼K̼i̼m̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼N̼g̼ạ̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼l̼ô̼ ̼b̼ư̼ở̼i̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼.̼

̼B̼ư̼ở̼i̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ơ̼m̼,̼ ̼n̼g̼o̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼b̼ư̼ở̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼ở̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ư̼ở̼i̼ ̼v̼à̼ ̼D̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼,̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼u̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ư̼ở̼i̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼á̼n̼ ̼t̼e̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼.̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼â̼y̼ ̼b̼ư̼ở̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ở̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼r̼a̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼b̼ư̼ở̼i̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼.̼

L̼ô̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ư̼ở̼i̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼

̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼b̼ư̼ở̼i̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ở̼i̼.̼

̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼c̼a̼n̼h̼,̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼m̼ã̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ư̼ở̼i̼;̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ở̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼.̼0̼0̼0̼h̼a̼.̼

L̼ô̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ư̼ở̼i̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼

̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼1̼0̼0̼%̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼b̼ư̼ở̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼m̼ã̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼K̼i̼m̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼N̼g̼ạ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ở̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼b̼ư̼ở̼i̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼K̼i̼m̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼N̼g̼ạ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼3̼6̼.̼0̼0̼0̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ư̼ở̼i̼,̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼t̼ấ̼n̼.̼ ̼B̼ư̼ở̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼V̼i̼e̼t̼G̼A̼P̼,̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼ơ̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼ó̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ư̼ở̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ơ̼m̼ ̼n̼g̼o̼n̼.̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼â̼y̼ ̼b̼ư̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼â̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼.̼

̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ư̼ở̼i̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼o̼n̼g̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼m̼ỳ̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼c̼h̼è̼,̼ ̼c̼á̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼…̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼b̼ư̼ở̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼.̼6̼0̼0̼ ̼h̼a̼,̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼2̼4̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ấ̼n̼.̼

̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ô̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼;̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼ư̼ở̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ở̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼.̼

L̼ô̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ư̼ở̼i̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼

̼B̼ư̼ở̼i̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼”̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼“̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼m̼u̼a̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼b̼ư̼ở̼i̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼à̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼b̼á̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼…̼

̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼

̼N̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼,̼ ̼g̼ạ̼o̼…̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼V̼N̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼8̼0̼%̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼i̼m̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼
̼B̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼L̼â̼m̼ ̼-̼ ̼N̼g̼ư̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼5̼ ̼t̼ỉ̼ ̼U̼S̼D̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼V̼N̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼7̼0̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼3̼,̼5̼ ̼t̼ỉ̼ ̼U̼S̼D̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼.̼

̼N̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼i̼ê̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼,̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼…̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ọ̼t̼
̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼N̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼i̼ê̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼,̼ ̼g̼ạ̼o̼…̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ọ̼t̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼V̼N̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼4̼,̼6̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼k̼i̼m̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼7̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼.̼

̼N̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼V̼N̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼ở̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ử̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼i̼,̼ ̼s̼ắ̼n̼,̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼m̼ì̼,̼ ̼b̼ắ̼p̼,̼ ̼m̼í̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼b̼ò̼.̼ ̼T̼h̼u̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼k̼h̼ô̼.̼ ̼V̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼“̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼x̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼a̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼C̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼

Facebook Comments Box
Pham Thuy

Pham Thuy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!